Thu Thập Phân Loại Và Xử Lí Dữ Liệu- Một Số Yếu Tố Xác Suất – Toán 8 Cánh Diều

1. Thu thập dữ liệu.

Có nhiều cách để thu thập dữ liệu, chẳng hạn : quan sát, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi), tiến hành phỏng vấn,… hoặc thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng,…

2. Phân loại và tổ chức dữ liệu

– Có những dữ liệu thống kê là số (số liệu), những dữ liệu này còn gọi là dữ liệu định lượng.

– Có những dữ liệu thống kê không phải là số, những dữ liệu này còn gọi là dữ liệu định tính.

– Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.

– Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,….

– Việc phân loại dữ liệu thống kê phụ thuộc vào những tiêu chí đưa ra, hay nói cách khác, phụ thuộc vào mục đích phân loại.

3. Tính hợp lí của dữ liệu.

– Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải:

+ Đúng định dạng.

+ Nằm trong phạm vi dự kiến.

+ Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.

– Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta có thể dựa vào mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu.

– Để đảm bảo tính hợp lí, dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản như:

+ Tổng tất cả các số liệu thành phần phải bằng số liệu của toàn thể.

+ Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể.

B. BÀI TẬP MẪU

Dạng 1: Thu thập dữ liệu.

Bài tập mẫu 1. Một cửa hàng bán điện thoại muốn tìm hiểu về loại điện thoại những khách hàng yêu thích khi vào cửa hàng. Theo em, cửa hàng có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào ?

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Nhóm: Xuctu Toán THCS