Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán 8- Cánh Diều – Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho các loại dữ liệu sau đây:

– Môn thể thao yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8A: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, …

– Chiều cao (tính bằng cm ) của một số bạn học sinh lớp 8A: 151,5; 149,4; 159,7; …

– Xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8A: tốt, khá, đạt, chưa đạt, …

– Điểm kiểm tra môn Toán của một số bạn học sinh lớp 8A: 3; 7; 10 ; 8; …

– Trình độ tay nghề của một số công nhân trong phân xưởng A gồm các bậc: 6;5; 4; 3; 2; 1; …

Trong các dữ liệu định lượng, dữ liệu nào là rời rạc ?

     A. Chiều cao                                                       B. Trình độ tay nghề

     C. Điểm kiểm tra môn toán và chiều cao           D. Điểm kiểm tra môn toán

Câu 2. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 2” là:

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS