Toán 8

Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số 8- Tập 1(Mục lục)

Chương 1: PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC

Trang 5:

Chủ đề  1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC- NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Dạng 1: Thực hiện phép tính   

Dạng 2: Chứng minh một đẳng thức

Dạng 3: Giải phương trình, bài toán tìm x 

Trang 26:

          Chủ đề 2: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức

Dạng 2: Bài toán tìm x hoặc giải phương trình

Dạng 3: Chứng minh một biểu thức luôn dương hoặc luôn dương

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức

Dạng 5: Biểu diễn một biểu thức qua các ẩn phụ đã cho trước

Trang 70:

 Chủ đề 3: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Dạng 1: Đặt nhân tử chung của một biểu thức.

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình

Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử để chứng minh biểu thức chia hết 

Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử để chứng minh đẳng thức

Dạng 5: Phân tích đa thức thành nhân tử để tính giá trị biểu thức

Trang 99:

Chủ đề  4: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC-CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC

Dạng 1: Chia đơn thức cho đơn thức- Rút gọn biểu thứC

 Dạng 2: Dùng phép chia để tìm điều kiện cho sự chia hết

Trang 124:

          Chủ đề 5: BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I

CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Trang 134:

           Chủ đề 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

Dạng 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau

Dạng 2: Tìm một biểu thức chưa biết dựa vào hai đẳng thức bằng nhau

Dạng 3: Sử dụng các tính chất của phân thức đại số bằng nhau để chứng minh đẳng thức

Trang 153:

        Chủ đề 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỂU PHÂN THỨC

Dạng 1: Rút gọn phân thức

Dạng 2: Chứng minh biểu thức phân thức không phụ thuộc vào biến

Dạng 3: Chứng minh một phân thức không thể rút gọn được nữa.

Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

Dạng 5:  Quy đồng mẫu thức của các phân thức

Trang 174:

Chủ đề 3: PHÉP CỘNG, TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: Thực hiện phép tính của một biểu thức

Dạng 2: Rút gọn biểu thức- Tính giá trị biểu thức sau khi rút gọn

Dạng 3: Dựa vào cộng-trừ các phân thức để chứng minh đẳng thức

Dạng 4: Giải toán bằng cách lập phương trình

Trang 198:

Chủ đề 4: PHÉP NHÂN- CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Dạng 2: Rút gọn biểu thức

Dạng 3: Chứng minh đẳng thức

Trang 223:

Chủ đề 5:  BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ

Dạng 1: Tìm điều kiện để phân thức có nghĩa

Dạng 2: Biến đổi biểu thức thành một phân thức

Dạng 3: Tìm giá trị của biến để biểu thức phân thức nhận giá trị nguyên.

Dạng 4: Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan

Trang 247:

Chủ đề 6: ÔN TẬP CHƯƠNG II

Trang 262:

          Chủ đề 7: GIỚI THIỆU 10 ĐỀ THI HỌC KÌ I.


 Chủ đề 3: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=vRbWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1609NsMkvgmmt3MoJWWK_ndTfZbMiLbax/view?usp=sharing

Số trang: 91 trang- Giá: 8000 đồng

HD mua: https://xuctu.com/hd-mua-sach/


 Chủ đề 4: Phương trình tích

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=gD7VDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1WiUkbKHit-BnPpxLH9gRgk8faEz0jvGY/view?usp=sharing

Số trang: 84 trang- Giá: 8000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


Chủ đề 5: Giải toán bằng cách lập phương trình

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=hIPWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1oMYJShkyndlYmqJHT3bX__ubM-Asl7_0/view?usp=sharing

Số trang: 99 trang- Giá: 9000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


Chủ đề 6: Ôn tập chương 3 

Xem trên CH Play:

https://play.google.com/store/books/details?id=xaLWDwAAQBAJ

Xem trên Drive:

https://drive.google.com/file/d/1D7BqQci85PJ1z6bhC0Kb1yqTS23rnNEQ/view?usp=sharing

Số trang: 42 trang- Giá: 3000 đồng

HD mua sách : https://xuctu.com/hd-mua-sach/


Xem tất cả Sách điện tử Toán 8 và đăng ký mua tại: https://forms.gle/TXsKcmaiEDaXviky8

 Kênh liên hệ:

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

Website: Xuctu.com

FB: facebook.com/quoctuansp

 ĐT: 090.567.1232

Email: quoctuansp@gmail.com