Chứng Minh Bất Đẳng Thức Dựa Vào Tính Tổng Của Dãy Số Tự Nhiên- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7

Chứng minh bất đẳng thức có nhiều dạng cũng như nhiều phương pháp khác nhau. Trong tài liệu này, chúng tôi trích xuất dạng chứng minh bất đẳng thức vưới một vế có chứa tổng của số tự nhiên. Về thực chất đây là dạng toán tổng hợp từ dạng toán tính tổng các số tự nhiên có quy luật. Tuy nhiên, ở cấp độ cao hơn những phương pháp trên, chúng ta còn sử dụng những phương pháp của tổng của những tích, hay phân số để tính tổng đó. Từ đó chứng minh được đẳng thức đúng.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7

= > Thực Hiện Phép Tính- Tính Hợp Lí Các Biểu Thức- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Tìm X- hoặc N- Thành Phần Chưa Biết Của Phương Trình – Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Tỉ Lệ Thuận – Tỉ Lệ Nghịch- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Phân Số – Chứng Minh – Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất- Phân Số Tối Giản- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Trị Tuyệt Đối- Thực Hiện Phép Tính- Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Bất Đẳng Thức- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Chứng Minh Chia Hết – Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > So Sánh Biểu Thức Hữu Tỉ- Lũy Thừa- Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Góc- Hai đường thẳng song song- vuông góc – Tiên đề Euclid-  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Hai Tam Giác Bằng Nhau- Tam Giác Cân- Hai Tam Giác Vuông Bằng Nhau-  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Chứng Minh Góc- Sự Đồng Quy Của Các Đường Trong Tam Giác –  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Chứng Minh Thẳng Hàng – Đồng Quy-  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Bất Đẳng Thức Trong Tam Giác – Quỹ Tích Điểm Di Động-  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh

= > Xác Suất của Biến Cố-  Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi- Toán 7- Cập Nhật Mới -Tài Liệu Tham Khảo Cho Giáo Viên- Phụ Huynh Và Học Sinh