Đại số 7-Nhân- chia số hữu tỉ-Đầy đủ phương pháp- bài tập đủ dạng-WORD

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Nhân, chia hai số hữu tỉ

– Ta có thể nhân, chia hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân, chia phân số;

– Phép nhân số hữu tỉ cũng có bốn tính chất: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, phân phối với phép cộng và phép trừ tương tự như phép nhân số nguyên;

– Mỗi số hữu tỉ khác 0 đều có một số nghịch đảo.

Dạng 1. Nhân, chia hai số hữu tỉ

Phương pháp giải: Để nhân chia hai số hữu tỉ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Viết hai số hữu tỉ dưới dạng phân số;

Bước 2. Áp dụng quy tắc nhân, chia phân số;

Bước 3. Rút gọn kết quả (nếu có thể)

Dạng 2. Viết một số hữu tỉ dưới dạng tích hoặc thương của hai số hữu tỉ

Phương pháp giải: Để viết một số hữu tỉ dưới dạng tích hoặc thương của hai số hữu tỉ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số (PS có thể không tối giản);

Bước 2. Viết tử và mẫu của phân số dưới dạng tích của hai số nguyên;

Bước 3. “Tách” ra hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên vừa tìm được;

Bước 4. Lập tích hoặc thương của các phân số đó.

Dạng 3. Thực hiện các phép tính với nhiều số hữu tỉ

Phương pháp giải:

– Sử dụng đúng bốn phép tính của số hữu tỉ;

– Sử dụng các tính chất của các phép tính để tính hợp lí (nếu có thể);

– Chú ý dấu của kết quả và rút gọn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.