Chuyên đề rút gọn phân thức đại số- Chương 2- Đại số 8-đầy đủ

DẠNG 1: Rút gọn phân thức đã cho.

          * Thực hiện các bước của rút gọn một phân thức.

          * Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến tức là ta đi rút gọn biểu thức sao cho kết quả rút gọn là một hằng số.

DẠNG 2: Chứng minh đẳng thức.

          Để chứng minh đẳng thức ta biến đổi một vế (hoặc biến đổi cả hai vế) của đẳng thức bằng cách rút phân thức của vế đó sao cho hai vế của đẳng thức bằng nhau.

DẠNG 3: Tính giá trị biểu thức:

          Bước 1: Rút gọn biểu thức đó cho đơn giản

          Bước 2:

          + Nếu bài cho biết rõ giá trị của biến thì thay giá trị đó vào biểu thức rút gọn để tính.

          + Nếu bài cho đẳng thức liên hệ giữa các biến, thì rút biến này theo biến kia rồi thay vào biểu thức rút gọn sao cho biến bị triệt tiêu, từ đó tính được giá trị của biểu thức.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.