Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích  Hình Trụ- Hình Học 9

Bài tập mẫu 1: Một hình trụ  có bán kính đường tròn đáy là 2cm, chiều cao 6cm. Hãy tính:

a. Diện tích xung quanh của hình trụ

b. Diện tích toàn phần của hình trụ              c. Thể tích của hình trụ

Bài tập mẫu 2: Một hình trụ có chu vi đường tròn là 18cm, chiều cao là 5cm. Tính thể tích của hình trụ.

Bài tập mẫu 3: Một hình trụ  diện tích có xung quanh là 565,2 cm2,chiều cao là 9cm. Khi đó bán kính của đường tròn đáy hình trụ bằng bao nhiêu?

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

Có thể bạn cũng cần: