Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Của Số Hữu Tỉ – Dạng Toán Tìm X- Toán 7- Kết Nối Tri Thức

Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ là dạng toán rất hay. Nó yêu cầu bạn đọc có những kiến thức cũng như những kỹ năng biến đổi để từ đó rút gọn hoặc đưa về những dạng quy luật để tính nhanh. Trong những kiến thức đó có những kiến thức về tìm thành phần chưa biết cũng là một loại toán điển hình cho toán 7. Trong tài liệu này, chúng tôi đã giới thiệu những bài toán từ cơ bản nhất đến những bài toán nâng cao về dạng toán này đến bạn đọc tham khảo. Những cách biến đổi cũng được thực hiện một cách khoa học và dễ học.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview