Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Dạng toán tìm x- Dạng tổng có quy luật- Đầy đủ phương pháp và giải chi tiết

 Chuyên đề 2: TÌM X(THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT)

Trang 73:

Dạng 1: TÌM X BẰNG CÁC BIẾN ĐỔI THÔNG THƯỜNG(73)

Dạng 2: ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TỔNG CÓ QUY LUẬT (83)

Dạng 3: SỬ DỤNG TÍNH CHẤT LŨY THỪA(103)

Dạng 4:  PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN(122)

Dạng 5: SỬ DỤNG CÔNG THỨC TÍNH TỔNG(136)

Dạng 6: DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ(152)

Dạng 7: TÌM X CHỨA LŨY THỪA(165)

Dạng 8: TÌM ẨN DỰA TRÊN TÍNH CHẤT VỀ DẤU(173)

Dạng 9 : TÌM CÁC ẨN VỚI ĐIỀU KIỆN NGUYÊN(177)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS