Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số 8- Có đầy đủ lý thuyết và các dạng toán giải chi tiết

A. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức:

1) Khái niệm:  Nếu với mọi giá trị của biến thuộc một khoảng xác định nào đó mà giá trị của biểu thức A luôn luôn lớn hơn hoặc bằng (nhỏ hơn hoặc bằng) một hằng số k và tồn tại một giá trị của biến để A có giá trị bằng k thì k gọi là giá trị nhỏ nhất (giá trị lớn nhất) của biểu thức A ứng với các giá trị của biến thuộc khoảng xác định nói trên…

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.