Bài tập mặt nón- trụ cầu đầy đủ dạng toán- Hình học 12- Chương 2

Bài 13: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi H là hình chiếu vuông góc từ đỉnh A xuống mặt phẳng (BCD).

  1. Chứng minh H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Tính khoảng cách AH.
  2. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
  3. Gọi K là trung điểm AH. CMR: KB, KC, KD đôi một vuông góc.

Bài 14: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Từ tâm O của hình vuông dựng đường thẳng  vuông góc mặt phẳng (ABCD). Trên  lấy điểm S sao cho OS = a/2

  1. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
  2. Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD).
  3. Tính thể tích hình chóp S.ABCD. Suy ra khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAD).

2. Khái niệm về mặt tròn xoay.

3. Mặt trụ – hình trụ và khối trụ.

Bài 1: Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ (T) cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh 2R.

  1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ (T).
  2. Tính thể tích khối trụ (T).
  3. Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp hình trụ (T).

Bài 2: Cho hình trụ có bán kính R và chiều cao cũng bằng R. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy, cạnh AD và BC không phải là đường sinh của lăng trụ. Tính cạnh hình vuông đó.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: