CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ ĐỊNH LÍ VI-ÉT

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1: Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 3)x – 2m = 0 (1).

 1. Giải phương trình (1) khi m = – 2.
 2. CMR: Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
 3. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

Bài tập 2: Cho phương trình bậc hai x2 – (m + 1)x + m = 0 (1).

 1. Giải phương trình (1) khi m = 3.
 2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.
 3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

Bài tập 3 : Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (m là tham số)   (1)

 1. Giải phương trình (1) khi m = 2.
  1. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.
  1. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

Bài tập 4 : Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + 2m – 3 = 0 (m là tham số)   (1)

 1. Giải phương trình (1) khi m = 5.
 2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.
 3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.
 4. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: