Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 7- Cánh Diều- Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đối với chương trình toán 7 cánh diều trong nội dung giữa học kì 2. Bạn đọc chú ý đến những kiến thức về thu thập phân loại và xử lý dữ liệu. Về mặt biểu diễn thì ta có các biểu đồ hình hoạt và biểu đồ đoạn thẳng. Về hình học chúng ta còn gặp những dạng toán về hai tam giác bằng nhau. Bạn đọc cần chú ý đến những trường hợp bằng nhau của hai tam giác và các các chứng minh hai tam giác bằng nhau. Từ đó để thấy được những cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau hoặc hai góc bằng nhau. Đó cũng là những dạng toán để chứng minh trung điểm và phân giác.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 7- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 7- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA