Chủ đề 4: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC- CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC- Đại số 8

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Chia đơn thức cho đơn thức

+ Đơn thức A gọi là chia hết cho đơn thức B ≠ 0 nếu có một đơn thức C sao cho
A = B.C, C được gọi là thương của A chia cho B.

+ Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

+ Quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B).

    . Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

    . Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

    . Nhân các kết quả tìm được với nhau.

2. Chia đa thức cho đơn thức

+ Đa thức A gọi là chia hết cho đơn thức B#0 nếu có một đa thức C sao cho A=B.C.

+ Đa thức A chia hết cho đơn thức B khi các đơn thức hạng tử của đơn thức A đều chia hết cho đơn thức B.

+ Quy tắc chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B): Muốn chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây!

Có thể bạn cũng cần: