Tìm Giá Trị Lớn Nhất- Giá Trị Nhỏ Nhất Của Phân Số- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7

Đối với loại toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của một biểu thức luôn làm cho bạn đọc cảm thấy khó khăn. Nhất là đối với phân số của chương trình toán 7 thì có thể nó còn có sự khác biệt trên trường số và cách thực hiện. Trong tài liệu nhỏ về điều này, chúng tôi đã đưa đến cho bạn đọc những cách thực hiện để tìm thông qua những phương pháp đánh giá và chia trường hợp để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một phân thức.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview