Chứng Minh Phân Số Là Phân Số Tối Giản Với Điều Kiện Cho Trước- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi 7

Việc chứng minh phân số là một trong những chuyên đề khá phổ biến trong những kỳ thi học sinh giỏi toán 7. Nhất là những kiểu chứng minh phân số tối giản. Nó có nhiều các chứng minh nên cũng được thường xuyên ra ở trong những kì thi học sinh giỏi. Nói chung nó có nhiều kiến thức cũng như kỹ năng đi kèm, chẳng hạn: Thuật toán, tìm Ước Chung Lớn Nhất và Bội Chung Nhỏ Nhất của các số, hoặc dựa vào những kiến thức về chia hết. Do đó: trong tài liệu này chúng tôi đã trình bày một phần để giúp bạn đọc hiểu hơn về kiến thức này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview