Nghiệm Của Đa Thức Một Biến- Toán 7- Kết Nối Tri Thức

Nghiệm Của Đa Thức Một Biến thực chất là bài toán tìm x mà tất cả chúng ta đã học ở những năm trước. Tuy nhiên, khi ta học đến nghiệm thì những phương pháp cũng như kiến thức sẽ được phổ quát hơn. Đây cũng là một trong những kiến thức để giúp tất cả chúng ta có thể biết được loại toán rất phổ biên sau này là giải phương trình.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview