Bài tập hình học 8 chương 1- Tức giác đầy đủ dạng

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc A = 600. Gọi E, F theo thứ tự là trung đIểm của BC và AD.

a. Tứ giác ECDF là hình gì?

b. Tứ giác ABED là hình gì? Vì sao?

c. Tính số đo của góc AED.

Bài 2: Cho DABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.

a) C/m tứ giác BNCH  và ABHN là hình bình hành.

b) DABC  thỏa mãn điều kiện gì thì tứ giác BCNH là hình chữ nhật.

Câu 3: Cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD, hai đường thẳng đó cắt nhau ở K.

a. Chứng minh tứ giác OBKC là hình chữ nhật

b. Chứng minh AB = OK

c. Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để tứ giác OBKC là hình vuông?

Bài 4: Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo (không vuông góc), I và K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi M và N theo thứ tự là điểm đối xứng của điểm O qua tâm I và K.

a. C/m rằng tứ giác BMND là hình bình hành.

b. Với điều kiện nào của hai đường chéo AC và BD thì tứ giác BMND là hình chữ nhật.

c. Chứng minh 3 điểm M, C, N thẳng hàng.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: