Chuyên đề tứ giác- Cách vẽ thêm đường phụ trong hình học 8.

Khi giải các bài toán hình học , việc vẽ hình phụ tạo điều kiện thuận lợi cho ta tìm ra lời giải của bài toán, nhưng biết tạo ra hình phụ một cách thích hợp không phải là bài toán dễ. Trong bài viết này tôi đưa ra một cách phân tích có chủ ý để tìm được cách vẽ thêm được hình phụ thích hợp khi giải một số bài toán chứng minh đẳng thức hình học dạng:                    xy = ab + cd, x2 = ab + cd, x2 = a2 + cd, x2 = a2 + b2
Ta xuất phát từ một bài toán đơn giản như sau: “Để chứng minh một đoạn thẳng bằng tổng hai đoạn thẳng khác : AB = CD + EF, ta tìm cách phân chia đoạn AB thành hai đoạn bởi điểm M sao cho AM = CD, công việc còn lại là chứng minh MB = EF ”     Ý tưởng trên cũng được sử dụng để chứng minh đẳng thức xy = ab + cd và các trường hợp riêng như sau:
Bước 1:  Chia đoạn thẳng độ dài x thành hai đoạn bởi điểm M sao cho  x = x1 + x2 và x1y = ab  
Bước 2: Chứng minh hệ thức  x2y = cd  
Bước 3: Cộng từng vế các đẳng thức trên ta được đpcm

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.