Chuyên đề: Những hằng đẳng thức đáng nhơ- Đại số 8- FULL- có phân dạng

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cho A và B là các biểu thức. Ta có một số hằng đẳng thức đáng nhớ sau:

1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

A2 + B2 = (A + B)2 – 2AB = (A – B)2 + 2AB

3)  A2 – B2 = (A + B)(A – B)

4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5) (A –  B)3 = A3 –  3A2B + 3AB2 –  B3

6) A3 + B3  = (A + B)(A2 – AB + B2)

7) A3 –  B3  = (A –  B)(A2 + AB + B2)

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.