Câu Hỏi Trắc Nghiệm  Một Số Yếu Tố Thống Kê- Đầy Đủ Đáp Án – Toán 8- Cánh Diều

Trích câu hỏi từ tài liệu

Câu 1. Dữ liệu nào sau đây là dữ liệu định lượng ?

     A. Số học sinh                                                     B. Giới tính

     C. Màu sắc                                                          D. Nơi sinh

Câu 2. Cho các loại dữ liệu sau đây:

– Môn thể thao yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8A: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, …

– Chiều cao (tính bằng cm ) của một số bạn học sinh lớp 8A: 151,5; 149,4; 159,7; …

– Xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8A: tốt, khá, đạt, chưa đạt, …

– Điểm kiểm tra môn Toán của một số bạn học sinh lớp 8A: 3; 7; 10 ; 8; …

– Trình độ tay nghề của một số công nhân trong phân xưởng A gồm các bậc: 6;5; 4; 3; 2; 1; …

Trong các dữ liệu định lượng, dữ liệu nào là rời rạc ?

     A. Điểm kiểm tra môn toán                                B. Trình độ tay nghề

     C. Chiều cao                                                       D. Điểm kiểm tra môn toán và chiều cao

Câu 3. Thống kê số ô tô có được của 4 xã trong một huyện năm 2022 được cho trong bảng sau:

  A B C D
 Số Ô tô 15 10 15 20

Xã B và xã C có ít ô tô hơn  xã A và xã D là bao nhiêu xe ?

     A.  15                             B.  5                               C. 10                              D.  20

Câu 4. Thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở:

Nhãn hiệu tập vởSố học sinh
A20
B58
C10
D12

Số học sinh chọn nhãn hiệu tập vở B nhiều hơn số học sinh chọn nhãn hiệu tập vở D là bao nhiêu học sinh ?

     A.                              B.                               C.                              D.

Câu 5. Dữ liệu nào trong các dữ liệu sau đây không phải là dữ liệu định tính ?

     A. Giới tính                                                         B. Màu sắc

     C. Khối lượng                                                     D. Nơi sinh

Câu 6. Thống kê số môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

 STT Môn thể thao Số học sinh
 1 Bóng đá 25
 2 Cầu lông 10
 3 Bóng chuyền 5
 4 Bóng bàn 2

Môn thể thao nào học sinh yêu thích ít nhất ?

     A. Bóng đá                                                          B. Bóng chuyền

     C. Cầu lông                                                         D. Bóng bàn

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Nhóm: Xuctu Toán THCS