Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Tỉ Lệ Thức- Tính Chất Dãy Tỉ Số Bằng Nhau- Dạng Toán Tìm X

Được trích từ một phần nhỏ của bộ sách bồi dướng học sinh giỏi toán 7 mới nhất của thầy Nguyễn Quốc Tuấn. Phần tìm x dựa vào tỉ lệ thức khá dễ học và cũng dễ nâng cao đến cho học sinh kiếm điểm khi đi thi học sinh giỏi. Nên nó được xem như những bài toán bản lề cho những kỳ kiểm tra. Ở trong phần này, chúng tôi trích các dạng toán nâng cao về tìm x trong những bài toán về tỉ lệ thức và áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Những phương pháp cũng như giải chi tiết được chúng tôi đề cập ở trong bộ sách. Bạn đọc chú ý tìm đọc.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview