Chuyên Đề Hai Góc Đối Đỉnh- Góc Ở Vị Trí Đặc Biệt- Toán 7- Cánh Diều

Trong phần về hình học của chương trình toán 7. Chúng ta sẽ được gặp những góc ở vị trí đặc biệt của các góc. Hai góc ở vị trí đối đỉnh là mở đầu cho những loại góc tiếp theo, chẳng hạn hai góc kề bù, hai góc so le trong, hai góc dồng vị và hai góc trong cùng phía. Rồi từ đó đưa ra các quan hệ song song và quan hệ vuông góc.

Trong tài liệu này, chúng tôi đã đưa ra những phương pháp, cũng như bài tập về hai góc ở vị trí đối đỉnh và những dạng toán liên quan đến vị trí của hai loại góc này. Từ đó đưa vào những dạng toán như tính số đo của góc, chứng minh hai góc bằng nhau.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: