Chuyên đề: SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ- đầy đủ lý thuyết bài tập và giải- FULL- BẢN ĐẸP

1. Số gần đúng

        Trong nhiều trường hợp ta không thể biết được giá trị đúng của đại lượng mà ta chỉ biết số gần đúng của nó.

    Ví dụ: giá trị gần đúng của là 3,14 hay 3,14159; còn đối với căn(2)  là 1,41 hay 1,414;…

       Như vậy có sự sai lệch giữa giá trị chính xác của một đại lượng và giá trị gần đúng của nó. Để đánh giá mức độ sai lệch đó, người ta đưa ra khái niệm sai số tuyệt đối.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: