Ứng Dụng Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ-Biểu Diễn- Tính Giá Trị Biểu Thức Qua Tổng-Tích- Kết Nối Tri Thức Toán 8

Việc biểu diễn một biểu thức qua các ẩn phụ đã chọn trước là loại toán khá mới so với các em học sinh. Nhưng trong quá tình tính toán ở đàng sau này, đặc biệt là lên lớp 9 chúng ta lại gặp rất nhiều và nó cũng biến hóa thành nhiều loại toán khác nhau. Do đó trong khởi đầu này, chúng ta sẽ bắt gặp những bài toán mang tính chất đơn giản những lại rất hữu ích cho tất cả chúng ta. Để thực hiện tốt loại toán này, các em học sinh cần phải nắm được những điều sau.

1. Biến đổi biểu thức về những cụm ẩn mà chỉ chứa những lượng ẩn phụ mà đề bài yêu cầu. Để từ đó thay vào biểu thức cần tính.

2. Một số công thức có thể suy ra từ hằng đẳng thức đáng nhớ. Để chúng ta có thể đưa về những lượng quen thuộc có trong bài toán.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview