Chuyên đề mệnh đề đầy đủ dạng lý thuyết và bài tập- Bản đẹp

a) Mệnh đề

Mệnh đề lôgic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định hoặc đúng hoặc sai.

Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Một câu khẳng định đúng gọi là mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai.

Ví dụ 1:

a) Góc vuông có số đo 80 (là mệnh đề sai)

b) Số 7 là một số nguyên tố (là mệnh  đúng)

c) Hôm nay trời đẹp quá ! (không là mệnh đề)

d) Bạn có khỏe không ? (không là mệnh đề)

Ví dụ 2: Trong các câu sau đậy câu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai.

                        a) Không được đi lối này!

                        b) Bây giờ là mấy giờ?

                        c) Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1946.

                        d) 16 chia 3 dư 1.

                        f) 2003 không là số nguyên tố.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Chú ý:

            + Các câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh không phải là mệnh đề.

            + Mệnh đề thường được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa.

                                    Ví dụ:    Q: “ 36 chia hết cho 12”

            + Một câu mà chưa thể nói đúng hay sai nhưng chắc chắn nó chỉ đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai cũng là mệnh đề.

                                    Ví dụ: “Có sự sống ngoài Trái Đất” là mệnh đề.

b) Mệnh đề chứa biến

Những câu khẳng định mà tính đúng-sai của chúng tùy thuộc vào giá trị của biến được gọi là những mệnh đề chứa biến.

            Ví dụ: Cho P(x): “x > x2 “ với x là số thực. Khi đó:

                        P(2) là mệnh đề sai, P(1/2) là mệnh đề đúng.

Có thể bạn cũng cần: