Tìm Giá Trị Lớn Nhất Hoặc Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Chứa Nhiều Biến Dựa Vào Hẳng Đẳng Thức- Toán 8- Kết Nối Tri Thức

Trong bài toán áp dụng về hằng đẳng thức đáng nhớ thì dạng toán này thuộc dạng khó và đưa ra nhiều kỹ năng giải toán rất hay. Ở đó bạn đọc cần có những kỹ năng tách để từ những hạng tử của biểu thức ta tách được thành những hằng đẳng thức. Đặc biệt là hằng đẳng thức bình phương của một tổng hoặc hiệu. Từ đó dùng phương pháp đánh giá để tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Tùy thuộc vào mức độ khó hay dễ của từng bài toán hoặc yêu cầu của người ra đề mà mức độ của nó cũng phù hợp theo. Ở trong tài liệu trên, chúng tôi đã đưa ra những bài toán được trích từ file word hổ trợ có trong quyển sách của tác giả.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview