QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC- Đại số 8-chương 2

  • Biến đổi nhiều phân thức có mẫu thức khác nhau thành những phân thức tương ứng bằng chúng và có cùng một mẫu thức gọi là quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.

Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

– Tìm mẫu thức chung (MTC)

– Tìm nhân tử phụ của mỗi phân thức

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng

Chú ý: * Muốn tìm MTC của nhiều phân thức ta nên:

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử .

– Chọn một tích gồm một số chia hết các nhân tử bằng số ở các mẫu thức(nếu các nhân tử này là các số nguyên thì số đó là BCNN của chúng), với mỗi cơ số của lũy thừa có mặt trong các mẫu thức ta lấy lũy thừa với số mũ cao nhất.* Muốn tìm nhân tử phụ tương ứng của mỗi phân thức: ta chia MTC cho mẫu thức của phân thức đó.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.