CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG- Đầy đủ dạng toán và phương pháp giải

3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng :

            * Hai đưởng thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc so le trong, 4 cặp góc đồng vị, 2 cặp góc trong cùng phía.

            * Quan hệ giữa các cặp góc: Nếu 2 đường thẳng cắt 1 đường thẳng thứ 3 và trong các cặp góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì:

            – Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

            – Hai góc đồng vị bằng nhau

            – Hai góc trong cùng phía bù nhau.

4. Hai đường thẳng song song:

            * Định nghĩa: 2 đường thẳng song song là 2 đường thẳng không có điểm chung.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: