Đề kiểm tra 45 Phút – Đại số 9- Chương 2: Hàm số bậc nhất- đáp án chi tiết- Đề số 1

Trích dẫn trong đề:

Bài 3: Cho hàm số y = x + 1 có đồ thị là (d) và hàm số y = –x + 3 có đồ thị là (d’).

   a)  Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

   b)  Hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau tại C và cắt trục Ox  theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C (Tìm toạ độ điểm C bằng phương pháp đại số).

   c)  Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (Với đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét).

   d)  Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 1 với trục Ox.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.