Đề kiểm tra chương 3- Đại số 7: Thống kê có đáp án đầy đủ

Câu 1: Tần số học sinh có điểm 7 là:

A. 7                                B. 6                                C. 8                                D. 5

Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là

A. 7                                B. 20                              C. 10                              D. một kết quả khác

Câu 3: Mốt  của dấu hiệu là:

A. 6                                B. 7                                C. 5                                D. một kết quả khác

Câu 4: Tần số của học sinh có điểm 10 là:

A. 4                                B. 3                                C. 5                                D. 2

Câu 5: Số trung bình cộng là:

A. 7,82                           B. 7,55                           C. 8,25                           D. 7,65

Câu 6: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 8                                B. 10                              C. 20                              D. 7

Bài  2: Số cân nặng của 20 bạn HS lớp 7A được ghi lại như sau (tính tròn kg)

32   36   30   32   36   28   30   31   28   32

32   30   32   31   45   28   31   31   32   31

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu đó?

A. 5                                B. 10                              C. 20                              D. 6

Câu 2: Người nhẹ nhất là bao nhiêu? Người nặng nhất là bao nhiêu?

A. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 36 kg

B. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 45 kg

C. Người nhẹ nhất là 25 kg; người nặng nhất là 36 kg

D. Người nhẹ nhất là 30 kg; người nặng nhất là 45 kg

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.