CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG I- SỐ HỌC 6

Dạng 1: Thực hiện phép tính.

Bài 1: Thực hiện các phép tính rồi phân tích các kết quả ra thừa số nguyên tố.

a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 )                               b, 4 . 52 – 32 : 24

c, 5871 : [ 928 – ( 247 – 82 . 5 )                       d, 777 : 7 +1331 : 113

Bài 2: Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a, 62 : 4 . 3 + 2 .52                                  

b, 5 . 42 – 18 : 32

Bài 3: Thực hiện phép tính:

a, 80 – (4 . 52 – 3 .23)                              

b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – [131 – ( 13 – 4 )2]                    

d, 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53– 22. 25)]}

Dạng 2: Tìm x.

Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23                          

b, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35

c, (12x – 43).83 = 4.84                           

d, 720 : [ 41 – ( 2x – 5 )] = 23.5

Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38                          

b, (3x – 24) .73 = 2.74

Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, sau đó chia cho 3 thì được 7.

Bài 7: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Bài 8: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 chia hết cho x , 84 chia hết cho x và x > 8.

b, x chia hết cho 12, x chia hết cho 25, x chia hết cho 30 và 0 < x < 500

Bài 9: Tìm số tự nhiên x sao cho:

a, 6 chia hết cho (x – 1)                            

b, 14 chia hết cho (2x +3).

Có thể bạn cũng cần: