Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6- Ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất-Tìm Ưcln Của Các Số

Một trong những chuyên đề không thể thiếu trong việc Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 là chuyên đề về tìm Ước Chung Lớn Nhất và Bội Chung Nhỏ Nhất. Bởi vì nó có rất nhiều phương pháp cũng như kỹ năng đi kèm để thực hiện những bài toán mang tính chất tư duy. Nên những kiến thức này thường được ra thi rất nhiều. Trong 8 dạng toán để tìm Ước Chung Lớn Nhất hoặc Bội Chung Nhỏ Nhất này. Xuctu trích một phần để cung cấp đến bạn đọc những kiến thức liên quan đó.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ |Xuctu Toán THCS   

PHẦN 4: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Trang 295:

Dạng 1: Các Tính Chất Và Bài Toán Cơ Bản Về Ưcln Và Bcnn

Trang 298:

Dạng 2: Tìm Số Nguyên  Để Thỏa Mãn Điều Kiện Chia Hết

Trang 301:

Dạng 3: Tìm Số Tự Nhiên Khi Biết Điều Kiện Về Tổng, Tích, Thương Các Số Và Dữ Kiện Về Ưcln, Bcnn.

Trang 323:

Dạng 4: Tìm Ưcln Của Các Số

Trang 328:

Dạng 5: Chứng Minh Hai Số Nguyên Tố Cùng Nhau

Trang 333:

Dạng 6: Tìm Điều Kiện Để Hai Số Nguyên Tố Cùng Nhau

Trang 337:

Dạng 7: Phương Pháp Phân Tích Ra Các Thừa Số Nguyên Tố

Trang 341:

Dạng 8: Thuật Toán Euclid Để Tìm Ưcln

Có thể bạn cũng cần: