Bài tập trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác vuông- Hình học 9 chương 1- Đáp án đầy đủ

1.2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH

Câu nào sau đây sai?

(A) Để chứng minh hệ thức AB2 = BH . BC, ta có thể chứng minh hai tam giác vuông ABH và CBA đồng dạng rồi suy ra điều phải chứng minh.

(B) Để chứng minh hệ thức AH2 = BH . HC, ta có thể chứng minh hai tam giác vuông AHC và BHA đồng dạng rồi suy ra điều phải chứng minh.

(C) Để chứng minh hệ thức AH . BC = AB . AC, có thể dựa vào công thức tính diện tích hoặc dựa vào hai tam giác đồng dạng ABC và HBA để suy ra điều phải chứng minh

(D) Để chứng minh hệ thức AB2 = BH . BC, ta có thể chứng minh hai tam giác vuông ABH và CBH đồng dạng rồi suy ra điều phải chứng minh.

(E) Tất cả các câu trên đều sai.

1.3. Trong một tam giác vuông, nghịch đảo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng:

(A) nghịch đảo tổng các bình phương hai cạnh góc vuông

(B) tổng các nghịch đảo bình phương cạnh huyền và một cạnh góc vuông

(C) tổng các bình phương hai cạnh góc vuông

(D) tổng các nghịch đảo bình phương 2 cạnh góc vuông

(E) Tất cả các câu trên đều sai.

1.4. Trong tam giác ABC, cho biết AB = 5cm, BC = 8,5cm. Vẽ đường cao BC với D thuộc cạnh AC và BD = 4cm.

(A) Độ dài cạnh AC là 12cm

(B) Độ dài cạnh AC là 11cm

(C) Độ dài cạnh AC là 11,5cm

(D) Độ dài cạnh AC là 10cm

(E) Độ dài cạnh AC là 10,5cm

1.5. Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH, với BH = 1, BC = 2 (đơn vị độ dài). Khi đó:

(A) Độ dài cạnh AB là số hữu tỉ

(B) Độ dài cạnh AB là số nguyên

(C) Độ dài cạnh AB là số vô tỉ

(D) Độ dài cạnh AB bằng 7

(E) Tất cả các câu trên đều sai.

1.6. Cho một tam giác vuông, có góc nhọn a. Câu nào sau đây sai?

(A) Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc a, kí hiệu cosa.

(B) Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc a, kí hiệu cosa.

(C) Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc a, kí hiệu tga (hay tana).

(D) Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cô-tang của góc a, kí hiệu cotga.

(E) Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc a, kí hiệu sina.

1.7. Cho tam giác vuông tại C với các kí hiệu thông thường.

Cho b = 6,4, c = 7,8. Khi đó, góc A bằng:

(A) 34052’    (B) 24055’   (C) 32012’   (D) 30057’  (E) 13042’

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: