Chuyên đề tứ giác nội tiếp và các bài toán hình học trong kỳ thi tuyển sinh gần đây

I) Các kiến thức cần nhớ

1) Khái niệm:

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đ­ờng tròn đ­ợc gọi là tứ giác nội tiếp đ­ờng tròn (Gọi tắt là tứ giác nột tiếp)

2) Định lí

– Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800

-Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp đ­ờng tròn.

3) Dấu hiệu nhận biết (các cách chứng minh) tứ giác nội tiếp

– Tứ giác có tổng số do hai góc đối diện bằng 1800.

– Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

– Tứ giác có bón đỉnh cách đều một điểm(mà ta có thể xác định đ­ợc). Điểm đó là tâm đ­ờng tròn ngoại tiếp tứ giác.

– Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại d­ới một góc a.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.