Chuyên đề đại số tổ hợp và nhị thức Newton- đầy đủ lý thuyết và dạng toán

Bài 6: Trên giá sách có 10 quyển sách tiếng Việt khác nhau,8 quyển sách tiếng Anh khác nhau  ,6 quyển sách tiếng Pháp khác nhau.Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

a)Một quyển sách?

b)Ba quyển sách tiếng khác nhau?

c)Hai quyển sách tiếng khác nhau?

Hướng dẫn giải

            a)Theo quy tắc cộng có 10+8+6=24 cách.

            b)Theo quy tắc nhân có 10.8.6=480 cách.

            c)Th1: Chọn sách TV và sách TA có 10.8=80 cách.

               Th2: Chọn sách TV và sách TP có 10.6=60 cách.

            Th3: Chọn sách TP và sách TA có 6.8=48 cách.         

Theo QTC có 80+60+48=188 cách chọn hai quyển sách tiếng khác nhau.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.