So Sánh Hai Phân Số Khác Mẫu- Toán 6- Cánh Diều – Đầy Đủ

Việc So sánh hai phân số có nhiều cách cũng như nhiều so sánh khác nhau. Trong chuyên đề này, chúng tôi đã trình bày những phương pháp cũng như những cách thức để so sánh. Tất nhiên là dựa vào phương pháp tự luận chứ không phải dùng Casio 580 VNX để thực hiện. Đây là dạng toán được thường xuyên ra ở trong những kỳ kiểm tra bạn đọc hoàn toàn có thể thực hiện để tham khảo.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: