Chuyên đề Đại số 7- Chương 1- Số hữu tỉ- Đầy đủ Phương pháp và bài tập các dạng

 • Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b với a, b là các số nguyên, b khác 0
 • Ta có thể biểu diễn mọi số thực hữu tỉ trên trục số. Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.
 • Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta tuôn có hoặc x=y hoặc x < y hoặc x > y
 • Nếu x < y thì trên trục số x ở bên trái điểm y
 • Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương
 • Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm

Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

* Cộng, trừ hai số hữu tỉ

 • Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số
 • Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất của phép cộng phân số:
 • Tính chất giao hoán
 • Tính chất kết hợp
 • Cộng với số 0

Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.