Bài tập cấp số cộng

2. Tìm cấp số cộng có n số hạng thỏa điều kiện cho trước:

1)Tìm cấp số cộng có 3 số hạng liên tiếp, biết tổng số của chúng là 15 và tổng bình phương các số hạng là 83.

2) Tìm cấp số cộng có 4 số hạng liên tiếp, biết tổng số của chúng là 14 và tổng bình  phương các số hạng là 94.

3). Tìm cấp số cộng có 3 số hạng liên tiếp biết tổng số chúng là 21 và tổng bình phương các số hạng là 165

4). Tìm cấp số cộng có 4 số hạng liên tiếp biết tổng hai số đầu là 60 và tích hai số cuối là 75.                 

5) Tìm cấp số cộng có 5 số hạng liên tiếp biết tổng số chúng là 40 và tổng bình   phương các số hạng là 480

6). Tìm cấp số cộng có 6 số hạng liên tiếp biết tổng số chúng là 36 và tổng bình  phương các số hạng là 496.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: