Chuyên Đề Tính Chất Hai Đường Thẳng Song Song- Hình Học 7- Kết Nối Tri Thức

Ở trong chương trình mới về Kết Nối Tri Thức Chúng ta sẽ gặp được những dạng toán về các góc đặc biệt của các hình học cơ bản. Trong đó những đối tượng và sự liên hệ của các góc được đặc biệt chú ý. Trong đó hai góc đối đỉnh, hai góc kề bù, cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị và cặp góc trong cùng phía được tiếp cận. Tất cả những điều đó đều hướng vào hệ quả của nó là quan hệ song song của hai đường thẳng. Vì từ đó mới đưa vào để chứng minh hai đường thẳng song song hoặc ngược lại . Do đó trong chuyên đề tính chất hai đường thẳng song song này, chúng tôi đã biên soạn và sưu tập hàng loạt những bài toán, dạng toán giúp kiến thức của bạn đọc được phong phú hơn.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview