Đề kiểm tra đại số 9 chương 2- Hàm số bậc nhất- đáp án đầy đủ

B)TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 1. (2  điểm). Vẽ đồ thị của hàm số :  y = x + 2 và tính góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox .

Câu 2. (2 điểm).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (d) và (d’) lần lượt là đồ thị của hai hàm số  và  (với m và k là các tham số).

a) Tìm m và k để hai hàm số đã cho là hàm số bậc nhất có đồ thị song song với nhau.

b) Tìm m và k để hai hàm số đã cho là hai hàm số bậc nhất có đồ thị trùng nhau.

Câu 3. (2 điểm).Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (1)  trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 3 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) a = 2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(3; 1)

c) Đồ thị của hàm số (1) song song với đường thẳng y = √5 x và đi qua điểm B(1; √5 + 3 ).

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: