ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1- TOÁN 10 MỆNH ĐỀ-TẬP HỢP – Đáp án chi tiết

Câu 05: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào có  mệnh đề đảo đúng :

A. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì AC ^ BD

B. Nếu  2 tam giác vuông bằng nhau thì 2 cạnh huyền bằng nhau

C. Nếu  2 dây cung của 1 đường tròn bằng nhau thì 2 cung chắn bằng nhau

D. Nêu số nguyên chia hết cho 6 thì  chia hết cho 3

Câu 06: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào có  mệnh đề đảo là mệnh đề đúng :

A. Nếu tứ giác ABCD là hình thang cân thì  2 góc đối bù  nhau

B. Nếu a = b thì a.c = b.c

C. Nếu  a > b thì a2 > b2

D. Nếu số nguyên chia hết cho 6 thì  chia hết cho 3 và 2

Câu 07: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai :

A. $xÎQ: 4x2 – 1 = 0                                                       B. $xÎR : x > x2

C. “nÎ N: n2 + 1 không chia hết cho 3                      D. “nÎ N : n2 > n

Câu 08: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai :

A. Một tam giác vuông khi và chỉ khi nó có 1 góc bằng tổng 2 góc kia

B. Một tam giác đều khi và chỉ khi nó có 2 trung tuyến bằng nhau và 1 góc  bằng 6Câu

C. Hai tam gíac bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dang và có 1 cạnh bằng nhau

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông

Câu 09: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào có  mệnh đề đảo đúng :

A. Nếu tứ giác ABCD là hình thang cân thì  2 góc đối bù  nhau

B. Nếu a = b thì   a.c = b.c

C. Nếu  a > b thì a2 > b2

D. Nếu số nguyên chia hết cho 10 thì  chia hết cho 5 và 2

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: