Chuyên đề: TAM THỨC BẬC HAI VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Giải bất phương trình bậc hai, bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn dưới mẫu.

Cách giải:

  • Đối với bất phương trình bậc hai ta xét dấu vế trái và dựa vào dấu bất phương trình kết luận nghiệm
  • Đối với bất phương trình tích xét dấu các nhân tử rồi nhân các dấu đó lại với nhau, dựa vào dấu của bất phương trình rồi kết luận nghiệm.

Đối với bất phương trình chứa ẩn dưới mẫu ta phải đưa về dạng

 , rồi mới xét dấu vế trái và dựa vào dấu bất phương trình kết luận nghiệm

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.