Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7- Mới- Chuyên Đề 4:  Tỉ Lệ Thuận- Tỉ Lệ Nghịch- Dạng 1: Tỉ Lệ Thuận

Dạng 1: TỈ LỆ THUẬN

B. BÀI TẬP MẪU

Bài tp mu 1: Hai đội xe vận tải chuyên chở hàng hoá. Mỗi xe cùng chở một số chuyến như nhau và khối lượng chở mỗi chuyến bằng nhau. Đội I có 13 xe, đội II có 15 xe, đội II chở nhiều hơn đội I là 26 tấn hàng. Hỏi mỗi đội xe chuyên chở mấy tấn hàng.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS