BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ ĐẠI SỐ 8- CHƯƠNG 2- ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN VÀ LÝ THUYẾT

  • Một biểu thức chỉ chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu thức được gọi là một biểu thức phân.
  • Một đa thức còn được gọi là một biểu thức nguyên
  • Nhờ các quy tắc của các phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức ta có thể biến đổi một biểu thức phân thành một phân thức.

Giá trị của biểu thức phân chỉ được xác định với điều kiện giá trị của mẫu thức khác 0. Biến của biểu thức phân chỉ được nhận các giá trị sao cho giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.