Dạng 3: TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG- Hình học 8: Chương 1: Tứ giác- Chủ đề 3: Hình thang cân- Đầy đủ

Trong hình học 8 , hình thang cân là một trong những hình quan trọng cho phần tứ giác. Vì có có chứa nhiều nội dung của hình học cũng như yêu cầu những kỹ năng nhìn hình tứ giác đặc của các em học sinh toán 8. Trong tài liệu này, chúng tôi đã trích những bài tập về tính độ dài của đoạn thẳng liên quan đến hình thang cân. Chủ đề này còn các dạng khác, bạn đọc theo dõi để cập nhật.  

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn