Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8- Chứng Minh Bất Đẳng Thức – Dạng 2-3: Sử Dụng Bất Đẳng Thức Phụ Và Sử Dụng Bất Đẳng Thức Tam Giác

Như Xuctu đã đưa và những phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Ở dạng 1 chứng minh bất đẳng thức dựa vào định nghĩa. Ở tài liệu này chúng tôi đã gom những bài toán vè chứng minh bất đẳng thức dựa vào hai phương pháp. Dạng 2 về phương pháp chứng minh bất đẳng thức dựa vào sử dụng bất đẳng thức phụ và Dạng 3: Chứng minh bất đẳng thức dựa vào việc sử dụng bất đẳng thức tam giác. Nói chung về học sinh giỏi toán trung học cơ sở để việc chứng minh bất đẳng thức có nhiều phương pháp. Nhưng nó đan xen lẫn nhau mà việc chứng minh bất đẳng thức như Xuctu đã trình bày có nhiều phương pháp. Nên để học được nhiều phương pháp chứng minh, bạn đọc cần tìm đọc những phương pháp chứng minh khác ở trong các bộ sách tương tự.  

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS