Bài Tập Chuyên Đề Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Chương 1: Đa Thức- Chủ Đề 2- Đa Thức- Đầy Đủ Dạng

1) Đa thức.

Đa thức là tổng của những đơn thức, mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Mỗi đơn thức cũng được gọi là một đa thức.

2) Thu gọn đa thức.

Đa thức thu gọn là đa thức không có hai hạng tử nào đồng dạng.

Bậc của một đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng

thu gọn của đa thức đó.

Một số khác  cũng được coi là một đa thức bậc

Số  cũng là một đa thức, gọi là đa thức  và không có bậc xác định.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS