Đề kiểm tra 45 phút chương 3- Đại sô 7- Thống kê- FULL đáp án- Bản đẹp

Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước  kết quả đúng ghi vào giấy làm bài

1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là

            A. 10                          B. 7                             C. 20                           D. 12

2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

            A. 7                             B. 10                           C. 20                           D. 8

3) Tần số của học sinh có điểm 10 là:

            A. 5                             B. 4                             C. 3                             D. 2

4) Mốt  của dấu hiệu là:

            A. 6                             B. 7                             C. 5                             D. 8

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.