Các dạng bài tập chương 3- Đại số 7: Thống kê – Có trắc nghiệm

ĐỀ :

 Câu 1: Tần số của một giá trị là gì ? Bảng “tần số “ có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu ?

Câu 2: Nêu công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? Nêu ý nghĩa của số trung bình cộng /

Câu 3: Theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của học sinh lớp 7A , cô giáo ghi lại như sau :

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.